โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดนาเหล่าบก  (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา )
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต 2
เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่  1  มิถุนายน 2468 โดยพระอธิการทองคำร่วมกับราษฎรจัดตั้งขึ้นมีนายเอี๋ยว  ยะคะเสม เป็นครูใหญ่ อาศัยศาลาการเปรียญวัดนาเหล่าบกเป็นที่เล่าเรียน ต่อมานายเสริมศักดิ์  โคจรสวัสดิ์ นายอำเภอพนมสารคามและนายชุบห์  สื่อสุวรรณ ศึกษาธิการอำเภอพนมสารคาม นายบุญธรรม  อินทสูตร ครูใหญ่พร้อมด้วยราษฎรได้สละทรัพย์สร้างอาคารเรียน แบบ ป.2 ดัดแปลงเป็นแบบ ป.004 และได้ขนานนามว่า “โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)” เปิดอาคารเรียนในปี พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2508  จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้น นายเกษม  โอสถานนท์ ร่วมกับราษฎรได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 3 ห้องเรียน
พ.ศ. 2514  ทางราชการได้มีคำสั่งย้าย นายเกษม  โอสถานนท์ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ))และแต่งตั้ง นายนิ่ม  อรุณโรจน์เป็นครูใหญ่แทนซึ่งต่อมานายนิ่ม  อรุณโรจน์ได้ขอลาออก ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสุจริต  มาปรีดา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครูขึ้น 1 หลัง
พ.ศ. 2518  นายพีรพงศ์  พาลพ่าย ครูใหญ่ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 008 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมปลาย
พ.ศ. 2520  นางอ่อน  ยะหัตตะ ได้สร้างเสาธงคิดเป็นเงิน 16,500  บาท
พ.ศ. 2521  ได้รับนามโรงเรียนเป็น”โรงเรียนชุมชนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)”
พ.ศ.  2522 นายพีรพงศ์  พาลพ่ายไปช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราและไๆด้แต่งตั้ง นายชุมพล  ศิริสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2525  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสนุ่น  ศาสตร์เจริญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
และในปีนี้ทางบริษัทเอเชี่ยนดีลเลอร์ ได้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารเรียนแบบ 017 (ก) จำนวน 5 ห้องเรียน คิดเป็นเงิน 1,472,086.50 บาท ได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาต่อไป
พ.ศ .25527  ทางราชการมีคำสั่งย้ายนายสนุ่น  ศาสตร์เจริญไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดดอนทองและได้แต่งตั้ง นายสุรินทร์  ไกรวิชา มาดำรงตำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 19  ตุลาคม 2527 จนเกษียณอายุราชการ
พ.ศ. 2540   ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสินเธาว์  นนทเกษม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 20  ตุลาคม 2540  จนเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555
พ.ศ. 2546   ตัดคำว่า “ชุมชน” ออกจากชื่อโรงเรียนชุมชนวัดนาเหล่าบก ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็น “โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546
พ.ศ. 2555   ทางราชการได้แต่งตั้ง นายฉลวย สียา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
พ.ศ. 2563   ทางราชการได้มีคำสั่งย้าย ว่าที่ ร.ต. วีรชน  บัวพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบกสัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) จนถึงปัจจุบัน