โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)  มีคุณภาพ  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีระเบียบวินัย  มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  ทักษะกีฬา  ทักษะด้านเทคโนโลยี  ดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอ

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียงคู่วิถีพุทธ   เป็นกลยุทธ์พัฒนาประชากร”