โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาโรงเรียนให้ดีในด้านอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  และบริบทต่างๆบริเวณโรงเรียน

2. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ

3. จัดการเรียนการสอน  อบรม  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีระเบียบวินัย

4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีทักษะชีวิต  สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

5. จัดการเรียนการสอนด้านงานอาชีพให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย

7. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

8. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

9. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เพื่อใช้สนับานุนและใช้เป็นสื่อมนการเรียนการสอน