โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลิตา เอื้อสุวรรณา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวทิพารัตน์ เนาวลักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1