โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคเชนทร์ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร โอสถานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายลำดวน ประชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางทองเลื่อน ศรีษะเกศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกล วงษ์พันเสือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เนระภูศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ พรมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ ยะหัตตะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.วีรชน บัวพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวรรณ แก้วมณีวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพชัย เณระภูศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครุถิรธรรม ประยุต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเดชา โรจโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา ยะพิมสิน
ตำแหน่ง : กรรมการ