โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศิรศักดิ์ ยำพะวา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชสิทธิ์ บุญรอด
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิชญา คงกูล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีกานต์ บุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ ภาษาดี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัดชา กุลวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลูกน้ำ ดีเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ วัฒนมงคลกุล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภานุมาศ ภูมิศรี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2