โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการทสี่ ่งเสริมให้ผู้เรียนพฒั นาเต็มศักยภาพ โรงเรียนวัดพงษาราม
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต. วีรชน บัวพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,09:01  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..